Script Tutorial Login Logout HomeTutorialsPaleographyAboutDonate

Types of Civil Records

Click here to go to Birth Records | Marriage Records | Death Records | Family Books  | Marriage Investigation Records

Marriage Civil Registration Record

The following information will usually be found in a marriage entry: 

  • The names of the bride and the groom. 
  • The ages, residence, birthplace and occupations of the bride and groom. 
  • The date of your ancestors' marriage. 
  • The names of the parents and their residence and occupation, if living. 
  • Whether the bride and groom were single or widowed before the marriage. 
  • The names of the witnesses, their ages, occupations, residence, and relationship to the bride or groom, if any. 
  • Divorces [Echtscheidingen]. Divorce cases are handled by the district courts. A record of the divorce will be recorded at the back of the marriage register of the municipality where the couple lived at the time of their divorce. For large cities in later years they will be in separate registers. There is usually a note in the margin of the original marriage record. Divorces before the 20th century were uncommon. 

Below is a sample of a transcribed and translated Marriage Record.

Sample Marriage Record

Transcription

No. 812

Op heden twintig Maart negentienhonderd een, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, in het openbaar, in het

huis der gemeente, verschenen, ten eindeeenhuwelijkaantegaan 

Jan de Groot, schipper,geborenteElburg, wonendealhier,

oud twintig jaren, minderjarige zoon van Cornelis de Groot, schipper en Wijnanda Johanna aan't Goor, wonende alhier, ter eenre en Johanna

Margaretha Catharina Beertsen, zonder berooep, geboren en wonende alhier, oud tweeen. twintig jaren, minderjarige dochter van

Hendrik Beertsen, sjouwerman en Sophia Margaretha Hen. 

drika van Houten, wonende alhier ter andere zijde.  

En verklaarden beider ouders voor ons tegenwoordig  

toe testemmen in dezen echt.  

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschiedalhier den tienden en Zeventienden dezer.  

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullenwelke door de wet aan den huwelijkschen staat  

verbonden zijnhetwelk door hen uitdrukkelijk met JA beantwoord zijndehebben wij, 

in naam der wet, uitspraak gedaan dat zuj door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Cornelis Klees Lanting, ambtenaar  

oud vierendertig jaren. Albert Johannes Tincken bode oud zevenenvijftig jaren Jan  

Schubart bode oud zesenvijftig jaren en  

Ludowicus Johannes Libert bode oud  

vijfenveertig jaren wonende allen alhier.  

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.  

 

Translation

No. 812  

On this day twenty March 

nineteen hundred and one, is before our civil servant of the civil registry office of Amsterdam, in public, in the house of the municipality, has appeared, in order to contract a marriage 

Jan de Groot, captain, born in Elburg, [North Holland marriage tax stamp]  

living here, aged twenty years old, under-aged  

son of Cornelis de Groot, captain and Wijnanda  

Johanna aan't Goor, living here, for the one side and  

Johanna Margaretha Catharina Beertsen 

with no occupation, born and living here,  

aged twenty-two years old, under-aged daughter of Hendrik Beertsen 

dock-hand and Sophia Margaretha Hen.  

drika van Houten, living here on the other side.  

And declared by both parents present before us  

consent for this marriage.  

The two banns for this marriage has been unhindered, here on the tenth and seventeenth days. 

 Whereupon we have requested they take each other as marriage partners, and shall be faithful and loyal, in accordance with the law of the marriage,  

which is answered by them explicitly with YES  

In the name of the law, pronounce that they have been linked by the marriage to each other.  

In the presence of: Cornelis Klees Lanting, civil servant  

aged thirty-four years old. Albert Johannes Tincken messenger aged fifty-seven years old Jan Schubart messenger aged fifty-six years old and  

Ludowicus Johannes Libert messenger aged forty-five years old all living here.  

And it has been made so by this certificate, of which is has been read by the people appearing as the witnesses and us the undersigned.